Ekonomi

Piyasadan haberler

AKMGY… “Akmerkez olarak, her zamanki hassasiyetimizle tüm çalışanlarımıza ‘evde kalın’ diyor ve bu tarihler arasında Alışveriş merkezimizde eczanemiz ile pazar hariç haftanın 6 günü 9.00-18.00, süpermarketimiz ile pazar hariç haftanın 6 günü 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilerimizin zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet vermeye devam ettiğimizi, yeme içme alanında faaliyet gösteren belli mağazaların da yine genelgede belirtilen saat aralıklarında sadece paket servisi olarak hizmet verebileceğini belirtmek istiyoruz.”

AKSEN… 08.03.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması’nda da belirtildiği üzere, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesinde, Şirket Bingöl – 1 (10 MW) ihalesi için 21,7 Kuruş/kW saat bedel ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazanmıştır.

AKSGY… Akiş GYO olarak, AVM’lerimizin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacı ve bu zor günleri dayanışma, birlik ve beraberlikle aşacağımız inancıyla, koronavirüs salgınının neden olabileceği ekonomik olumsuzlukları asgariye indirmek, bu dönemi iş birliğiyle mümkün olduğunca az hasarla atlatabilmek adına tam kapama süresince kapalı kalan kiracılarımızdan kira alınmayacağını ve alışveriş merkezlerimizin 2021 yılı Nisan ayı kirasının faaliyetin devam ettiği 29 Nisan tarihine kadar tahsil edileceğini bilgilerinize sunarız.

 ARZUM… Yönetim Kurulu 31.03.2021 tarih ve 2021/05 sayılı toplantısında; -Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 36.467.200 -TL (konsolide) dönem karı elde edilmiş olup, bunun 11.769.746 -TL’si ilgili mevzuat uyarınca hesaplanan ana ortaklığa düşen net dönem karının, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kar Dağıtım Politikası ve Esas Sözleşmenin 19.maddesi’nde belirtilen esaslara çerçevesinde ve ekli kar dağıtım tablosuna uygun olarak: i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir karın; brüt 11.769.746.-TL’lik kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması, ii. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 2.396.348.-TL’nin genel kanuni yedek akçe ayrılması, iii. Kalan karın geçmiş yıl karlarına eklenmesine, iv. Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kar payının dağıtımının 2021 yılı Haziran ayı içerisinde, tek seferde yapılması ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, -İşbu kar dağıtım önerisinin 2020 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden en az on beş gün önce Şirket merkez ve şubelerinde hazır bulundurulmasına, e-GKS sistemine yüklenmesine ve en geç 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan genel Kurul Toplantısı gündeminin ilan edildiği tarihte kâr dağıtım tablosu ile birlikte kamuyu aydınlatma platformunda (KAP) kamuya açıklanmasına, katılanların oybirliği ile karar verilen kar dağıtımı kararı, Şirketin 29.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurulu toplantısında görüşülerek onaylanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932441

BALAT… 26.04.2021 Tarihinde yayınlanan Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi ile 1.1 – ”Maddesinde belirtildiği gibi Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır ” maddesini kapsayan şirket yasaktan muaf olup, üretime devam edecektir.

BNTAS… Şirket Esas sözleşmesinin ‘’Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK ‘ nın 10.03.2021 tarih ve E- 29833736-110.03.03-3203 Sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ nün 18.03.2021 tarih ve E50035491-431.02 -00062457654 sayılı yazılarıyla onaylanmış tutanak ekindeki şekliyle değiştirilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

BSOKE… Fabrikanın Döner Fırın-2 hattında yapılacak planlı revizyon çalışmaları nedeniyle, Döner Fırın-2 10.05.2021 tarihine kadar durdurulmuştur. Yeterli miktarda klinker stokunun bulunması dolayısıyla, çimento üretim ve satışları bu duruştan etkilenmeyecektir.

BTCIM… Fabrikanın Döner Fırın-1 hattında yapılacak planlı revizyon çalışmaları nedeniyle, Döner Fırın-1 20.05.2021 tarihine kadar durdurulmuştur. Yeterli miktarda klinker stokunun bulunması dolayısıyla, çimento üretim ve satışları bu duruştan etkilenmeyecektir.

 BNTAS… Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arası icra ettiği faaliyetleri neticesinde; gerek Sermaye Piyasası Kurulu’unun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü. Şirketin 2020 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedek hesabında muhafaza edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

CCOLA… 29.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu’nun 24.02.2021 tarihli kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım önerisine ilişkin yapılan oylama sonucunda brüt 501.110.440 TL kar payının 27.05.2021 tarihinden itibaren dağıtılmasına katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

CEMAS… Şirket Eti Bakır A.Ş.’den 2021 yılı 3. çeyreğinde teslim edilmek üzere 4,7 milyon TL tutarında bilya siparişi almıştır.

DAGI… Şirket, Bursa Korupark adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilikler ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayısı 79 olmuştur. Şirket, İzmir Konak İlçesi Ali Çetinkaya Bulvarı N22/A İzmir Alsancak Caddesi adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayısı 80 olmuştur.

DERHL… 14.04.2021 tarihinde yapılan açıklama ile Consitex S.A.’ya karşı daha önce kazanılan marka tescil davasının lehimize sonuçlanması ile Şirketimizin uğramış olduğu maddi ve manevi zararların tazmini için tazminat davası açılması çalışmalarına avukatlar tarafından başlandığı bildirilmişti. Söz konusu davanın dosya oluşturma çalışmaları sonuçlandırılmış ve Consitex S.A. aleyhine 1.100.000 TL (Yalnız birmilyonyüzbin Türk Lirası) maddi ve manevi tazminat davası açılmıştır.

DZY, DZYMK, BIOEN… Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.’nin halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan İzahnamesi’nin 27.4. Günlük Alım Emri Taahhüdü çerçevesinde Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 29/04/2021 tarihinde 18,00 TL birim pay fiyatından 1.875.000 adet BIOEN pay alış emri açılış seansında gönderilmiş, eşleşme 17,55 TL fiyattan gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 29/04/2021 tarihinde 17,55 TL birim pay fiyatından 1.875.000 adet BIOEN pay alımı yapılmıştır.

ECILC, ECZYT… Şirketin 25.07.2018 tarihli açıklamasında özetle; Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin maliki olduğu İstanbul ili Kartal ilçesindeki taşınmazın konut imarına sahip olacak bölümünde, projenin gerçekleştirilebilmesine yönelik yasal süreçler dahil tüm adımların tamamlanabilmesi halinde, hasılat paylaşımı esaslı bir konut projesi geliştirilebilmesi amacıyla Mesa Mesken Sanayii A.Ş., Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Turizm A.Ş. (“MNT”) ile bir “Sözleşme” imzalandığı duyurulmuştu. Eczacıbaşı Holding A.Ş. (*) tarafından Şirkete iletilen bilgiye göre; Sözleşme’nin imzalandığı tarihten bugüne kadar geçen süre göz önünde bulundurulduğunda Taraflar, Sözleşme’de kararlaştırılan esasların değişmiş olması sebebi ile Sözleşme’nin bugün itibarıyla (29.04.2021) feshi konusunda mutabakata varmışlardır.

EGGUB… Yönetim Kurulu 2020 yılı net dağıtılabilir kar üzerinden , ödenmiş sermayeye nispetle brüt %250 , net %212,50 oranında kar payı dağıtılması ve dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

EKGYO… İhalesinin 2. oturumu 11.03.2021 tarihinde yapılmış olan İstanbul Beşiktaş Ortaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’nin sözleşmesi, Yüklenici Pasifik Grup Gayr. Yat. A.Ş. & Pasifik Gayr. Yat. İnş. A.Ş. İş Ortaklığı (Pasifik- Levent Adi Ortaklığı) ile 29.04.2021 tarihinde imzalanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Şirketimiz arasında imzalanan Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü çerçevesinde Bakanlık adına Şirket tarafından ihale Zonguldak Ontemmuz Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi’ nin sözleşmesi, Yüklenici HB Grup İnş. Tic. Ltd. Şti. ile 28.04.2021 tarihinde imzalanmıştır.

ETILR… Franchise Şube verilmesi hk… İstanbul Sarayları – Halkalı şubesi olarak faaliyete geçmek üzere yeni bir franchise sözleşmesi imzalanmıştır.

FADE… Şirketin 29.03.2021 Tarih ve 2021/44 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen 7.247.690 TL dağıtılabilir net dönem karından, 6.147.310 TL’nin geçmiş yıl karlarından olmak üzere toplam 13.395.000 TL temettünün, pay senedi olarak dağıtılmasına, Kar dağıtımına ilişkin teklifin Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmişti. 28.04.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulunun teklifi onaylanmıştır.

GOZDE… Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Hk… %54,30 oranında hissedarı olunan, bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının distribütörlüğünü yapan Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.’nin (Penta) bir kısım paylarının sermaye artırımı ve ortak pay satışı suretiyle halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onay süreci 29 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Penta’nın çıkarılmış sermayesinin 31.724.000 TL’den 43.724.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet pay, Şirketimize ait 5.401.901 TL nominal değerli 5.401.901 adet pay ve diğer ortaklara ait 976.851 TL nominal değerli 976.851 adet pay halka arz edilecektir. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde Şirkete ait 2.334.631 TL nominal değerli 2.334.631 adet pay ve diğer ortaklara ait 422.178 TL nominal değerli 422.178 adet pay olmak üzere, toplam 2.756.809 TL nominal değerli ve toplamda halka arz edilen payların %15’ine tekabül eden payların dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Fiyat aralığı 32 TL – 38 TL olarak belirlenmiştir.

KAREL… Şirket Yönetim Kurulu’nun 28 Nisan 2021 tarihli kararı doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin gerekli izin ve onayların alınması için 29 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

KORTS… Kar dağıtım maddesi görüşüldü. Şirket, 2020 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolara göre 237.712.000 TL net dönem kârı; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 317.406.802,53 TL net dönem kârı elde etmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri, Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan 31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan 123.968.089,16 TL tutarında olağanüstü yedeklerdeki pandemi nedeniyle dağıtılamayan bakiye 2019 yılı karının 30/04/2021 tarihinde; 237.712.000 TL tutarında 2020 yılı net dönem karının ise yasal kesintiler ayrıldıktan sonra 31.12.2021 tarihine kadar dağıtılmasına, dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşılması nedeniyle 2020 yılı kârı üzerinden genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına karar verildi.

LIDFA… Şirketin 29.04.2021 tarihinde yapılmış olan 2020 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından, 01.04.2021 tarihli 2021/11 sayılı Yönetim Kurulu önerisi dikkate alınarak, büyüyen bilançonun desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2020 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.

LINK… Şirket Yönetim Kurulu 05.05.2021 tarihinde gerçekleştirilecek genel kurul toplantısının 01.06.2021 tarihine ertelenmesine karar vermiş olup, 2020 yılı dönem kârının dağıtımı konusunda ise Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde şu hususlar görüşülerek; – Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda SPK’nın II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının 12.101.598,-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının ise 10.336.077,76 TL olduğuna, -SPK’nın II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 12.101.598,-TL tutarındaki net dönem kârından; a) TTK’nın 519 uncu maddesi uyarınca, yasal kayıtlarda yer alan 10.336.077,76 TL tutarındaki net dönem kârının %5’ine tekabül eden 516.803,89 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, b) Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının %5’ine tekabül eden 579.254,71 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklara nakden dağıtılmasına, c) Kalan net dönem kârından 2.656.039,41 TL tutarında ikinci kâr payının, Şirket Esas Sözleşmesinin 25 inci madde hükmü çerçevesinde ortaklara nakden dağıtılmasına, d) TTK’nın 519 uncu maddesi uyarınca, dağıtıma konu edilen toplam 3.235.294,12 TL tutarındaki kâr payından Şirket sermayesinin %5’ine tekabül eden 550.000,-TL düşüldükten sonra kalan tutarın %10’u oranındaki 268.529,41 TL’nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, e) Kalan 8.080.970,58 TL tutarındaki kârın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, f) Ortaklara nakden dağıtılması öngörülen birinci ve ikinci kâr payının toplamının brüt 3.235.294,12 TL ve net 2.750.000,-TL (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kâr payı tutarı brüt 0,29TL, net 0,25 TL olup, sermayeye oranı brüt %29,41, net %25,00) olarak tespit edilmesine, g) Kâr payının dağıtımına genel kurul toplantısını takiben 03.06.2021 tarihinde başlanmasına, -Yönetim Kurulunun işbu kâr payı dağıtım önerisinin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına ve söz konusu kâr dağıtım önerisine ilişkin olarak SPK’nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’nin 8 inci maddesi uyarınca hazırlanan 2020 yılı Kâr Dağıtım Tablosunun kamuya açıklanmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

MAKTK… Şirketin Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre oluşan dönem ticari karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

MPARK… JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin (“Şirket”) konsolide yapısını ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategoride derecelendirmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu “BBB+(Trk)”den “A- (Trk)”ye, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu “A-2 (Trk)”den “A-1 (Trk)”ye “Stabil” görünüm ile yükseltmiştir. Diğer yandan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları, Türkiye Cumhuriyeti ülke notlarıyla sınırlandırılan “BB+/ Negatif” olarak belirlenmiştir.

OSTIM… Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 765.000.000,00 TL’ye çıkarılmasına ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin olarak 29.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

RYGYO… 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk… Kar payı dağıtımı yapılmayacağı bildirildi.

RYSAS… 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk… Kar payı dağıtımı yapılmayacağı bildirildi.

PRZMA… Şirketin 22.04.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında şu karar alınmıştır; Şirketin 2020 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan bilançoda 9.060.781-TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda 1.005.865,22- TL net dönem karı mevcuttur. 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları’na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarda yer alan kar’la ilgili olarak, kar dağıtımı yapılmaması hususunda, Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına, Karar verilmiştir.

SANKO… Yönetim Kurulunun 29.04.2021 Tarihli kararı doğrultusunda; Şirketin 2020 yılında elde ettiği 45.316.402,00 TL Net Dönem Kârından Genel Kanuni Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra, 15.000.000,00 TL’nin ( 1,00 TL Nominal değerdeki Bir hisse için Brüt 0.1429 TL Net 0.1214 TL ) ortaklara nakden 27.05.2021 tarihinde dağıtılmasının önerilmesine ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve SPK Kar Payı Rehberine uygun olarak hazırlanmış olan kar dağıtım tablosunun Genel Kurul toplantısında görüşmek üzere, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ilan edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

SKTAS… Şirketin 14.04.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan; Şirketin 96.000.000 TL olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı’nın 350.000.000 TL’ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine yönelik tadil tasarısı, Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 29.04.2021 tarih ve 10319 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

TAVHL… 8 Mayıs 2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, TAV Havalimanları ve VPE Capital’in oluşturduğu konsorsiyumun, Almatı Havalimanı ve havalimanıyla ilişkili jet yakıtı ve yiyecek içecek hizmeti veren işletmelere (Almatı Havalimanı) ait hisselerin %100’ünü toplam 415 milyon ABD doları şirket değeri (enterprise value) karşılığında satın almasına ilişkin hisse alım sözleşmesi imzaladığımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Aynı açıklamada, TAV Havalimanları Holding’in konsorsiyumdaki payının %75’ten az olmayacağını ve hisse devrinin yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından gerçekleşeceğini belirtmiştik. Almatı Havalimanı’nın hisselerinin konsorsiyuma devri 29 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Böylece, Almatı Havalimanı’nın mülkiyeti TAV Havalimanları’nın %85 pay sahibi olduğu konsorsiyuma geçmiştir. Rusya ve BDT ülkelerinde faaliyet gösteren özel bir fon olan VPE Capital tarafından yönetilen Kazakistan Altyapı Fonu konsorsiyumda %15 paya sahiptir. Daha önce üzerinde anlaşılmış olan 415 milyon ABD doları tutarındaki şirket değeri satınalma bedeli, pandemi nedeniyle havalimanında meydana gelen trafik düşüşü dikkate alınarak 365 milyon ABD dolarına indirilmiştir. Kalan 50 milyon ABD dolarlık tutarın satıcıya ödenmesi belirli orandaki trafik toparlanma eşiklerine göre oluşturulan bir “şarta bağlı ödeme” planına tabi olacaktır.

UTPYA… Şirketin Yenilenebilir Enerji alanındaki yatırımlarını artırma hedefi doğrultusunda, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği altında kurulmuş olan Denizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mahallesinde 6 adet, Muğla İli Fethiye İlçesi Çenger Mahallesinde 6 adet ve Muğla İli Fethiye İlçesi Nif Mahallesinde 3 adet olmak üzere toplam kurulu gücü 12.200 kWp olan 15 adet Güneş Elektrik santralini satın almak üzere 29.04.2021 tarihinde ön protokol imzalamış olup satın alma ve devir işlemleri için resmi makamlar ve bankalar nezdindeki yasal süreç başlatılmıştır. Bu satın almanın toplam bedeli 13.298.000 USD (onüç milyon ikiyüzdoksansekiz bin Amerikan Doları) olup, satın alınan şirketlerin tüm banka ve piyasa borçları düşüldükten sonra kalan tutar, hisse bedeli olarak ödenecektir. Satın alınan şirketlerin piyasa borçları ve banka borçları kapatılacaktır. Bu satın almanın, banka kredisi ve özkaynak ile finanse edilmesi planlanmaktadır. Bu santraller, ürettikleri elektriği geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USD cent / kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satmaktadır. Satın alma sonrasında bu güneş elektrik santrallerinden Yıllık yaklaşık 20.000.000 kWh üretim, 2.660.000 USD satış geliri ve yaklaşık 2.394.000 USD net gelir beklenmektedir. Bu satın alma ile birlikte, Şirketin Yenilenebilir Enerji alanında kurulu gücü % 305 artarak, 16.200 kWp güce ulaşmış olacaktır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu