Gündem

Piyasadan haberler

AKSUE… Sermaye Piyasası Kurulunca daha önce verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2020 yılı sonu itibariyle dolmuş olması ve önümüzdeki dönemlerde alınacak bir sermaye artırım kararına esas oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınması ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000.-TL dan 150.000.000.-TL na artırılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 7.maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 25.05.2021 tarihinde onaylanmıştır. SPK onayını müteakip, şirket esas sözleşmesinin 7.maddesinin tadil edilmesi için, Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlere İlişkin Tebliğ uyarınca, 31.05.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı’na gerekli başvuru yapılmıştır.

ALMAD… Şirket ile Ento Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında, Ento Madenciliğe ait Edirne İli, Uzunköprü İlçesinde bulunan maden işletmesinden Zenginleştirilmiş ve Kırılmış olarak toplam 70.000 – 105.000 Ton aralığında Linyit Kömürü alımına ilişkin 31.05.2021 tarihinde (bugün) sözleşme imzalanmıştır. Şirket, Ento Madencilik ile yapılan Kömür Alım Sözleşmesi kapsamında alımını gerçekleştireceği Zenginleştirilmiş ve Kırılmış Linyit Kömürlerin, Çan 2 Termik A.Ş. ile yapılan Kömür Teslimine ilişkin sözleşmesindeki teslimat yükümlülüğünün bir kısmını yerine getirmek üzere Çan 2 Termik AŞ’ye satışını gerçekleştirecektir.

AVHOL… Avrupa Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda 82.126,00-TL net dönem karı elde edilmesine karşılık yasal kayıtlarda 4.535.455,96- TL net dönem zararı yazılması sebebiyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun genel kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

BALAT… Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyete geçmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmış olup 01.06.2021 tarihinde ticari faaliyetine başlayacaktır.

BRKO… Üretime Ara Vermeyi Sonlandırma ve 1 Ay Erken Üretime Başlanmaması… Covid-19 etkisi nedeniyle daha önceki KAP açıklamada; 10 Mayıs 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiş ve şartlar öngörürse üretime erken başlanabileceği belirtilmişti. Yönetim kurulu aldığı karar gereği üretime tekrar başlanması konusundaki süreci 1 ay erkene çekerek 1 HAZİRAN 2021 Salı günü itibariyle fabrikada tekrar üretime başlanmasına karar verilmiştir.

BSOKE… Fabrikanın Döner Fırın-1 hattında yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle, Döner Fırın-1 07.06.2021 tarihine kadar durdurulmuştur. Yeterli miktarda klinker stokunun bulunması dolayısıyla, çimento üretim ve satışları bu duruştan etkilenmeyecektir.

BTCIM… 17.05.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile 30.05.2021 tarihine kadar duruş bildiriminde bulunulan 2. fırın devreye alınmıştır.

CEMAS… Şirket, kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Platformuna (UN Global Compact) imzacı şirket olarak kabul edilmiştir.

FIN, QNBFB… QNB Finansbank grup şirketleri ile birlikte sermayesinin % 100’üne sahip bulunulan Hemenal Finansman A.Ş.’ndeki toplam 70.000.000,00 TL nominal değerli hisselerin tamamının satılmasına ilişkin olarak; Bankaya ait 69.999.996,00 TL nominal değerli hissenin OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na satışı işlemleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakip 31.05.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

GWIND… Şirket bünyesinde faaliyet gösteren, Mersin ili, Mut ilçesindeki 62,7 MWm/51 MWe kurulu gücüne sahip Mersin RES Santrali için 08.04.2021 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan izin alınarak lisans tadili yapılan 5,85 MWe’lik elektrik güç artırımı ile ilgili olarak; 26.05.2021 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nden proje onayı alınmış, Mersin RES Santralde işbu elektrik güç artırımı için 28.05.2021 tarihinde Bakanlık Heyeti tarafından Geçici Kabul işlemi gerçekleştirilmiştir. Geçici Kabul işlemi sonrası Mersin RES Santrali kurulu gücü 62,7 MWm/56,85 MWe olmuştur. İşbu geçici kabul işlemi ile yaklaşık %10’luk bir elektrik güç artırımı 28.05.2021 tarihi itibariyle devreye alınmıştır. Bu güç artırımının Mersin RES Santralinin üretimine ortalamada yaklaşık olarak % 10’luk bir katkı sağlaması beklenmektedir

IEYHO… Şirket, kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Platformuna (UN Global Compact) imzacı şirket olarak kabul edilmiştir. IHLAS… Şirketin 31 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul’un görüşüne sunuldu. Şirketin 2020 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançoda ana ortaklık payına düşen net dönem zararı 3.967.242 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarda ise 3.550.059,50 TL net dönem zararı mevcuttur. Gerek mevzuat, gerekse esas sözleşme ve kar dağıtım politikası gereği; kar dağıtımı yapılmasının söz konusu olmadığı hususundaki Yönetim Kurulu önerisi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

KAREL… Şirketin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda teklif edilmek üzere; -Şirketin 2020 faaliyeti sonucunda SPK’nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 116.012.414,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 111.724.601,97 TL olduğuna, 2) TTK hükümleri çerçevesinde, şirket kayıtlarında birikimli olarak ayrılmış 11.664.000,00 TL birinci tertip yasal yedek akçenin şirket ödenmiş sermayesi 58.320.000 TL’nin beşte biri olan 11.664.000 TL’ye ulaştığı için yasal yedek akçe ayrılmamasına, 3) SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, düşülecek birinci tertip yasal yedek akçe olmamasından dolayı dönem karının 116.012.414,00 TL olduğuna, yasal kayıtlara göre ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasından dolayı net dağıtılabilir dönem karının 111.724.601,97 TL olduğuna, 4) Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 111.724.601,97 TL ve SPK hükümlerine göre 116.012.414,00 TL’nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, Bu kararlarla uyumlu olan 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu’nun onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

KONTR… Şirket Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantıda, İş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve faaliyet alanlarında daha aktif şekilde yer almak için Kamerun Cumhuriyeti’nde %100 bağlı ortaklık şeklinde yeni bir şirket kurulmasına ve bu hususta gerekli iş ve işlemlerin yapılması için şirket genel müdürü Osman Şahin Köşker’in yetkili kılınmasına, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü başvuru, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

KONTR… Kontrolmatik-Arsan ortaklığı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın, Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesine yönelik ihalesine katılım sağlanmış olup, söz konusu özelleştirme ihalesi kapsamında, 07 Haziran 2021 pazartesi günü için 1.Tur Pazarlık ve Nihai Pazarlık Görüşmelerine davet yazısı bu gün tarafımıza iletilmiştir.

MZHLD… Yönetim Kurulunun bugün yaptığı toplantısında 31.12.2020 hesap dönemine ait Vergi Usul Kanun’u düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan bilançosunda gerçekleşen dönem karına rağmen ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilançosunda geçmiş dönem zararlarının bulunması, ayrıca da şirketin likidite durumu da dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, iş bu kararın genel kurul onayına sunulması toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 PAPIL… Şirket yönetim kurulunun 31.05.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı ile Başta Çek Cumhuriyeti (Çekya) olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerinde iş geliştirme ve satış faaliyetlerini yürütmek üzere %100 Şirket pay sahipliği ile bağlı ortaklık kurulmasına, Çekya’da yerleşik yeni Şirket kuruluş işlemleri ve kuruluş sonrası ilgili Şirket’i temsil etmek üzere Dr. Doğan Demir ve Ahmet Çağrı Demirtaş’ın ayrı ayrı yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

KONTR… Şirket Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantıda, -Batarya teknolojileri konusunda, Lityum İyon ve diğer ileri teknolojileri kullanan elektro kimyasal enerji depolama hücre üretim tesisi, enerji depolama hücresi üretimi, batarya paketi üretimi, enerji depolama sistemi tasarımı ve anahtar teslim çözüm faaliyetlerinde bulunması planlanan, 15.000.000,00.-Türk Lirası başlangıç sermayesine sahip yeni bir şirket kurulmasına, -Kurulacak olan şirkete %70 oranında iştirak edilmesine, -Şirket kurulumundan sonra lityum iyon pil ve batarya yatırımı yapmasına, -Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ve/veya yeni kurulacak şirketin, bu alanda ilgili yatırım teşviklerine başvurmasına, -Kurulacak Şirketi’nin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması için, Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için şirket genel müdürü Osman Şahin Köşker’in yetkilendirilmesine, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü başvuru, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantıda, -Uydu Teknolojisi geliştirme, uydu üretimi yapma ve buna bağlı servisler vermesi planlanan, 20.000.000,00.-Türk Lirası başlangıç sermayesine sahip yeni bir şirketin kurulmasına, -Kurulacak olan şirkete %25 oranında iştirak edilmesine, -Kurulacak Şirketi’nin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması için, Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu başkanı Sami Aslanhan’ın yetkilendirilmesine, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü başvuru, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

RYGYO… Şirket portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2080 Ada 1 Parsel üzerindeki 23.188,45 m2 arsa üzerinde bulunan 57.387 m2 deponun 200 m2 depolama alanı “Kodego Yazılım ve Lojistik A.Ş.”ye 2 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 2 senede yaklaşık 155.000-TL+KDV gelir elde edilecektir. Şirket portföyünde bulunan İstanbul ili Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesi 1990 Parsel üzerindeki 17.425,92 m2 arsa üzerinde bulunan 48.884 m2 deponun asma katlar dahil 5.023 m2 depolama alanı “Çobantur Tur. Tic.ve Nak. Ltd. Şti. “ye 5 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık 16.000.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

SELGD… Şirket kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000 TL ‘den 150.000.000 TL’ye 2025 yılı sonuna kadar çıkarılması için hazırlanmış, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan izinleri alınmış Şirket ana sözleşmesinin Sermayesi başlıklı 6. Maddesi’ nin değişikliği pay sahiplerinin onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi. T.C. İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce 31 Mayıs 2021 tarihinde tescil edilmiş olup 31 Mayıs 2021 Tarih ve 10338 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 858.Sayfasında ilan edilmiştir.

TSPOR… Şirketin T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.’den oluşan konsorsiyum ile imzalamış olduğu 19 Mart 2021 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında yapılandırma ön koşulları yerine getirilmiş ve Şirketin bankalara olan borçluluğunun yeniden yapılandırması 31 Mayıs 2021 itibariyle tamamlanmıştır.

VKY… Çan2 Termik A.Ş. paylarının halka arzı sonrasında, fiyat istikrarına konu olan 30.04.2021 – 29.05.2021 tarihleri arasında payların fiyatının halka arz fiyatının altına düşmemesi sebebiyle, kurum tarafından fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler gerçekleştirilmemiştir.

ZOREN… Şirketin 31.05.2021 tarihli ve 2021/29 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirketin Pakistan’daki faaliyetleri ile ilgili olarak grup yapılandırması kapsamında; -Sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olunan Dubai’de kurulu “Zorlu Enerji Asia Holding Limited”in, Pakistan’da kurulu “Zorlu Solar Pakistan Limited”in sermayesinde sahip olduğu şirket sermayesinin %99,7’sini temsil eden 997 adet payın Pakistan’da kurulu sermayesini temsil eden payların %99,7’sine sahip olduğumuz “Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited”e devredilmesine, -Sermayesini temsil eden payların %99,7’sine sahip olduğumuz Pakistan’da kurulu “Zorlu Sun Power (Private) Limited”in sermayesinde sahip olunan şirket sermayesinin %99,7’sini temsil eden 997 adet payın, Pakistan’da kurulu sermayesini temsil eden payların %99,7’sine sahip olduğumuz “Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited”e devredilmesine, -Sermayesini temsil eden payların %99,7’sine sahip olunan Pakistan’da kurulu “Zorlu Renewable Pakistan (Private) Limited”in sermayesinde sahip olunan şirket sermayesinin %99,7’sini temsil eden 997 adet payın, Pakistan’da kurulu sermayesini temsil eden payların %99,7’sine sahip olunan “Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited”e devredilmesine, -Sermayesini temsil eden payların %99,7’sine sahip olduğumuz Pakistan’da kurulu “Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited” tarafından, Zorlu Grubu şirketlerinden Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri AŞ”nin Pakistan’da kurulu “Zorlu Industrial Pakistan (Private) Limited”de sahibi olduğu, şirket sermayesinin %99,99’unu temsil eden 2.089.997 adet payın devralınmasına, -Sermayesini temsil eden payların %99,7’sine sahip olunan Pakistan’da kurulu “Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited” tarafından, Zorlu Grubu şirketlerinden “Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri AŞ”nin Pakistan’da kurulu “Zorlu O&M Pakistan Limited”de sahibi olduğu, şirket sermayesinin %99,99’unu temsil eden 1.199.997 adet payın devralınmasına ve ilgili pay devirlerinde satış bedelinin nakden ve peşinen ödenmek üzere hisse başına 10.- PKR (On Pakistan Rupisi) olarak tespitine karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu