Gündem

Piyasadan haberler

AKSEN, 2 Kasım 2021 tarihli Özel Durum Açıklaması’nda da belirtildiği üzere, Aksa Enerji Üretim A.Ş’nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı “Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.” ‘nin Türkiye-Irak enerji iletim hattı üzerinden Irak’a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı faaliyetinin 2 yıl süreyle uzatımı için EPDK’ya başvuruda bulunulmuştu.Bahsi geçen başvuru, EPDK tarafından onaylanmış olup, Irak’a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı faaliyeti 2 yıl süreyle, 1 Kasım 2023 tarihine kadar, uzatılmıştır.

AYES, İzmir Kemalpaşa fabrikasının çatısına 900 KW gücündeki Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı projesi tamamlanarak devreye alınmıştır.

AVGYO, 15.07.2021 tarihli KAP açıklamasında; Bağlı ortaklığı olan Joy hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı JSC’ye ait 108 adet rezidansın 5+5 yıl olarak 10 yıl süre ile yıllık brüt 858.000 USD bedelle LIXIN LLC şirketine kiralanması hususu açıklanmıştır. Yapılan açıklamada kira bedeli tarafça sehven açıklanmış olup düzeltilmiş kira bedeli Yıllık 622.855,47 USD+KDV olarak açıklanmıştır.

AVOD, Bağlı ortaklığı olan Hasat BNO Grup Gıda San.Tic.A.Ş.’ ne ait, İzmir İli, Seferihisar İlçesi, 195 Ada 19 parsel 107.184 m² yüzölçümlü arsasının içindeki 39.000 m² imarlı kısım ile ilgili olarak kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığı bilgisi, 06.11.2020 tarihinde KAP açıklaması ile Yatırımcılarına duyurusu yapılmıştı, MNA Prestij Yapı San.ve Tic..A.Ş. Pandemi koşulları ve maliyet artışlarından doğan belirsizlik nedeniyle şirketten ek süre talebinde bulunmuştur. Ek süre talepleri Şirket tarafından olumlu karşılanmış olup iyi niyet çerçevesinde ivedilikle projenin tamamlanıp tarafa teslim edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.

AYDEM, Şirketin 20 Aralık 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, 2021/41 sayılı yönetim kurulu kararıyla bir sonraki genel kurulun onayına sunulmak üzere, yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Galip Ayköse’den boşalan yönetim kurulu üyeliğine Asya Vuslat Saldanlı’nın atanmasına karar verilmiştir.

BTCIM, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2021 yılı sonunda bitmesi ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmek istenmesi nedeniyle, Yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2022-2026 yılları arasında geçerli olacak şekilde 400.000.000TL (DörtyüzmilyonTürkLirası)’dan 800.000.000 TL (SekizyüzmilyonTürkLirası)’na yükseltilmesine,Bu kapsamda; ana sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6.maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına, Karar verildi

DAGHL, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 20.12.2021 tarihli toplantısında;Şirketin iştiraklerinden Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Dagi Giyim) sermayesinde Şirket tarafından sahip olunan 25.500.001,77 TL nominal değerli (B) Grubu paylardan 18.651.860 TL nominal değerli kısmının, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür’ünün 7 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde, Borsa İstanbul’a yapılacak başvuru sonucu hesaplanacak baz fiyatın % 20 altında olacak şekilde tespit olunacak fiyat üzerinden Mahmut Nedim KOÇ’a satılmasına,Satış işleminin gerçekleştirilmesi ve baz fiyatın tespiti amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.’ye gerekli başvuruların yapılmasına, karar verilmiştir.Bu çerçevede pay satış fiyatının tespitin amacıyla 20.12.2021 itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuruda bulunulmuş olup, konuya ilişkin gelişmeler hakkında yatırımcılarına özel durum açıklamalarıyla gerekli bilgilendirmelerde bulunulacaktır.

DERHL, Consitex S.A.’ya karşı açtığı tazminat talebine ilişkin dava süreci devam etmekte olup, davaya ilişkin yeni bir gelişme olmamıştır. Konuya ilişkin olarak yapılan periyodik açıklamadır. Yeni bir gelişme olması durumunda, ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

DOHOL, Sermayesinin tamamına sahip olduğu doğrudan bağlı ortaklığı olan Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin dolaylı bağlı ortaklığı Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş., 17.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili diğer hususların yanı sıra; (i) ambalaj imalatı ile iştigal eden Maksipak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tamamı ödenmiş 3.000.000 (üçmilyon) Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı, her biri 1.000 (bin)-Türk Lirası nominal değerde 3.000 (üçbin) adet paydan, ödenmiş sermayenin %70’ini temsil eden her biri 1.000 TL (bin) Türk Lirası nominal değerde ve toplam nominal değeri 2.100.000 TL (iki milyon yüz bin) Türk Lirası olan 2.100 (iki bin yüz) adet nama yazılı payının, yapılan pazarlıklar neticesinde Mehmet Kulüp’ten nakden ve peşin olarak (aşağıda tanımlandığı üzere) (a) İşlem’in tamamlanma tarihinde %60’ı, (b) kalan %40’i ise bazı şartlara bağlı bedel uyarlamasına tabii olarak kapanış hesaplarının denetlenmesini takiben olmak üzere toplam 8.408.000 (sekizmilyondörtyüzsekizbin)- Avro bedel üzerinden satın ve devir alınması işleminin (“İşlem”) başlatılmasına, (ii) İşlem’in, Rekabet Kurulu’na yapılacak bildirim dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere, Sözleşmeler’de belirlenen tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanmasına, karar verilmiştir.

FENER, Futbol A Takımı Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın sözleşmesi Kulüp tarafından feshedilmiştir.

GARFA, Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 17.12.2021 tarihli yazısında, Kurul’ un 16.12.2021 tarih ve 65/1837 sayılı toplantısında; 26.08.2021 tarih ve 44/1283 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan 842.000.000 TL’lik ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmeyen 10.185.000 TL’lik kısmın iptal edilmesi talebinin olumlu karşılanması suretiyle, 903.000.000 TL ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiştir. Şirket tarafından 903.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi KAP’ta yayınlanmıştır.

GENIL, Şirketin Yönetim Kurulu 20/12/2021 tarihinde yapılan toplantısında İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş One Life Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na (Sermaye Piyasası Kurulu’nun Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4) uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.08.2021 tarih ve E-12233903-320.01.01-10046 sayılı izin yazısı ile ihraç belgesi onaylanan) 1.500.000,00 USD tutarında iştirak etme kararı almıştır. Fon’un süresi, İlk Kapanış’tan itibaren 8 (sekiz) yıl olup, bu sürenin son 3 (üç) yılı tasfiye dönemidir. Fon’un Yatırım Komitesi Yönetici (İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.) tarafından belirlenen dört (4) üye ile A grubu Katılma Payı Sahibi tarafından belirlenen bir (1) üye olmak üzere en fazla beş (5) üyeden oluşabilir. Fon’da A Grubu Katılım Payı yalnızca GEN’e tahsis edilmiş olup, GEN’in Yatırım Komitesi’nin bir (1) üyesini belirleme ve belirlediği üyeyi dilediği zaman değiştirme hakkı vardır.

GESAN, Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., 20.12.2021 tarihinde İSTANBUL ANADOLU YAKASI EDAŞ (AYEDAŞ) tarafından gerçekleştirilen ‘’HÜCRE-MMMH-HAVALI/TRAFO MRKZ-MMMH-HAVALI ALIMI” için ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir.İhalede teklif edilen toplam bedel 2.965.000,USD’dir

IDEAS, Şirketin 20.12.2021 tarih ve 20 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; 1. Şirketin yeni ve gelişen alanlara yatırım stratejisi çerçevesinde; Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması) faaliyetlerinde bulunan Juphy Teknoloji Anonim Şirketi’ne yatırım yapılmasına 2. Juphy Teknoloji Anonim Şirketi tarafından yapılacak sermaye artırımında belirlenecek pay bedeli ve emisyon primi olarak toplam 25.000 USD ödenmesine, 3. Juphy Teknoloji A.Ş.’nin mevcut pay sahipleri ile Sermaye Arttırımı Suretiyle Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalanmasına, 4. Ödeme ve pay edinimine ilişkin işlemlerin ön şartlar yerine getirildiğinde tamamlanmasına ve sair prosedürün yerine getirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

ISCTR, İlgi: 08.12.2021 tarihli özel durum açıklaması. İlgide kayıtlı açıklaması ile Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu’nun; yurt dışında ihraç edilmek üzere, toplamda 5 milyar ABD Doları veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde; Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen niteliklere sahip ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğü yetkili kıldığı duyurulmuştu. Söz konusu karar kapsamında Bankaca Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuruda bulunulmuştur.

KAREL, 05.10.2020 tarihinde tasfiye kararını açıkladığı eZuce Inc.’teki hisselerini satıp bağlı ortaklık ilişkisini sonlandırmış bulunmaktadır. İşlem çerçevesinde 380.000 ABD Doları tahsil edilmiş olup, tasfiye sonucunda yaklaşık karı 2 Milyon TL olacaktır.

 MANAS, 02.07.2021 tarihinde SPK tarafından onaylanan izahnamesinde belirttiği gibi ; G4 Doğalgaz Sayacı Üretim Hattının, ITRON (ABD) Firmasından teknoloji transferi ile Manas tesislerine taşınması görüşmeleri bugüne kadar devam etmiş bulunmakta olup, 18.12.2021- 20.12.2021 tarihleri arasında tesis, makine ve cihazları yurtdışında yerinde inceleyen teknik heyetin olumlu görüşü çerçevesinde; kısa sürede ITRON (ABD) Firması ile sözleşme imzalanması planlanmaktadır.

PETKM, Şirketin 19 Aralık 2014 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere; Goldman Sachs International (“GSI”) ve hakim ortağı SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (“STEAŞ”) ile yapılan görüşmeler neticesinde, Şirketin halen %70 oranında sahip olduğu bağlı ortaklığı Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. (“Petlim”)’nin sermayesinin kalan %30’unu temsil eden hisse, 2014 yılında GSI tarafından 250 milyon ABD Doları bedel karşılığında satın alınmış ve diğer taraftan GSI, STEAŞ ile söz konusu hisselere yönelik yedi yıl vadeli bir geri satma opsiyonu anlaşması imzalamıştı.Hakim ortağından Şirkete ulaşan bilgiye göre, GSI söz konusu anlaşmadan kaynaklanan geri satma hakkını kullanmış olup, Petlim’in yukarıda sözü edilen işleme konu olan ve sermayesinin %30’unu temsil eden hissesinin STEAŞ tarafından satın alınması işlemi tamamlanmıştır. İşlem neticesinde STEAŞ Petlim’de %30 oranında pay sahibi olurken, Şirketin %70 oranındaki pay sahipliği devam etmektedir.

TSPOR, Yönetim Kurulunun 20.12.2021 tarihli kararı ile; 1) Şirketin 2021 yılında süresi dolan, mevcut 500.000.000.-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 2.500.000.000.-TL (İki Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) ye çıkarılması amacıyla Şirket Ana Sözleşmesinin ŞİRKETİN SERMAYESİ başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine, 2) Bu hususa ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izin ve onayların alınmasına, 3) Yukarıdaki (2) numaralı maddenin tekemmülünü müteakip yapılacak ilk genel kurulda ana sözleşme tadilinin ortakların tasvibine sunulmasına, karar verilmiştir.

YKBNK, Banka 6 farklı yatırımcı ile 5 ile 8 yıl vadeler arasında toplam 445 milyon ABD Doları ve 100 milyon Euro tutarında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) ve hazine işlemleri gerçekleştirmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu