Gündem

Piyasadan haberler

AGESA, Şirketin 01.01.2021 -30.11.2021 dönemine ait prim üretimi ; hayat dalı 1.744.482.678 TL, hayat dışı 50.525.177 TL olmak üzere toplam 1.795.007.855 TL olarak gerçekleşmiştir.

BALAT, 08.12.2021 Tarih ve 2021 / 22 Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’ nda alınan karar gereği Yönetim Kurulu Üyeleri’ nden Yusuf Altun ve Serdar Ceylan Denetim Komitesi Üyeliği’ne seçilmişlerdir.

BAGFS, Şirketin 16.04.2021 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 45.000.000 TL olan Şirketin ödenmiş sermayesinin esas sermaye sistemi içerisinde, 90.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %200 oranında artırılarak 135.000.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin 26.11.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 10.12.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri ise 527.767,948 TL’dir.

EGEEN, Serbest Bölgelere ilişkin yasal düzenlemeler ve bu düzenlemelerle ortaya konulan prosedürler çerçevesinde, serbest bölgede yatırım yapmak üzere yer kiralayacak firmaların, içeriği Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nce belirlenen ve yatırıma ilişkin tahmini rakamları ihtiva eden bir müracaat formu ile istenilen diğer belgelerin İzmir Serbest Bölge Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi; Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, verilen faaliyet ruhsatı ile, ESBAŞ Ege Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. ile kira müzakerelerine başlanılması ve kira sözleşme akdedilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda faaliyet ruhsat başvuru formu ve istenilen diğer evrak İzmir Serbest Bölge Müdürlüğü’ne 13.12.2021 tarihinde sunulmuştur. Faaliyet Ruhsat Başvuru Formunda yer verdiği bilgiler özetle;Kiralanmak üzere 60.000 m2 lik bir alan için talepte bulunulmuştur. Bu büyüklükte bir alanın kiralanması halinde, inşaat taban alanının 35.000 m2, toplam inşaat alanının 50.000 m2 olması düşünülmektedir. Başvuruda 45 yıllık bir süre için faaliyet ruhsatı verilmesi talep edilmektedir. Toplam yatırım süresi 3 yıl, toplam yatırım tutarı 50 milyon ABD Doları olarak belirtilmiştir. Faaliyet ruhsatının alınması ve kira sözleşmesinin imzalanmasından sonra, yatırım detayları netleşecektir.

GESAN, 09.12.2021 tarihinde yayınlanan Kap haberi ile Hollanda’da bulunan 6 MAC/8,22 MWp gücündeki Nieuweweg Güneş Santrali Lisansının satın alınması için firmanın ihaleye davet edildiği ve ilk faz teklifinin sunulduğu belirtilmişti. İlk faz tekliflerin değerlendirilmesi tamamlanmıştır. Firma, ilk 2 firma arasına girmiş ve son aşama olan Fiyat Arttırımı Usulü ile pazarlık görüşmelerine katılmaya hak kazanmıştır.

GESAN, Şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. ile Ulutaş İnş. Elk. Tic. ve San. LTD. ŞTİ. arasında taahütleri altında bulunan Trafo Merkezlerine ait Yüksek Gerilim Ayırıcı satışı için sözleşme imzalanmıştır.Sözleşme toplam bedeli vergiler hariç 268.000,-Euro’dur. (İkiYüzAltmışSekizBin,Euro)

GSDHO, 13.12.2021 tarihi itibarıyla Şirketçe SPK düzenlemeleri çerçevesinde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin toplamının, kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamına oranı %42,98 olarak gerçekleşmiştir.

JANTS, Şirketin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında artan iş hacimlerini karşılamak için Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesine yeni fabrika yatırımı yapılması kararı alınmıştır.Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından şirkete ön tahsisi yapılan 47000 m2 alan içinde 1.000.000.adet tarımsal ve endüstriyel makina jant imalatı yapılması için 35000 m2 kapalı bina yapılmasına, makine ve teçhizat için yeni teşvik belgesi başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. Arsa, bina ve makine teçhizat yatırımın yaklaşık 32 milyon USD civarında olması, %70 özkaynak %30 dış kaynak ile yapılması öngörülmştür.Yatırımın Ocak 2022 ‘de başlanılmasına ve 2023 yılı başlarında tesisin devreye alınarak üretime geçmesi planlanmaktadır. Yeni fabrika yatırımı 2023 yılı başında tamamlandığında mevcut Aydın Umurlu’da bulunan fabrika üretim kapasitesinin %50 sine yakın ilave bir kapasite artışı sağlayacağı Şirket tarafından belirtilmiştir.

KAREL, Özel Durumlar Tebliği’nin (II-15.1) 6. maddesi kapsamında alınan 05.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, ticari konularda rekabet gücünü kaybetmemek ve şirketin meşru çıkarlarının zarar görmesini önlemek için süreç sonuna kadar konuyla ilgili içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti. Nokia’nın telekomünikasyon ürünlerinin üretimiyle ilgili yapılan görüşmelerin sonucunda Nokia Solutions and Networks Oy / Finlandiya’dan Şirkete “Business Award Letter” (Sözleşmeye davet mektubu) gönderilmiştir. Ürünlerin ABD Doları bazında satış fiyatlarında mutabık kalınmıştır. Çerçeve sözleşme henüz imzalanmamıştır. 20 Aralık 2021 tarihinde başlayacak olan çalışmaları takiben 2022 yılının ilk yarısında deneme üretiminin yapılması, 2022 yılının ikinci yarısından itibaren de seri üretimin başlatılması hedeflenmektedir. Bu iş birliği ile Şirket, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli Nokia iştirakleri için 5 yılda yaklaşık 60 Milyon ABD Doları karşılığında üretim yapacağını tahmin ettiklerini belirtmiştir.

KLGYO, Şirket; İller Bankası A.Ş. tarafından yapılan İstanbul İli Pendik İlçesi Dolayoba Mahallesi 10510 Ada 1 Parsel Ve 10299 Ada 3 Parselin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi 2. ve nihai oturumuna katılmıştır. Yapılan ihalede Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam geliri olarak 3.111.111.108 TL, Arsa Satışı Karşılığı Banka Payı Gelir Oranı olarak %25 ve Arsa Satışı Karşılığı Asgari Banka Payı Geliri olarak 777.777.777 TL ile en yüksek teklif şirket tarafından verilmiştir. İhale sonucunun kesinleşmesi için düzenleyen kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet beklenecektir.

KLNMA, Banka tarafından; Yurt dışında, halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek toplamda azami 400 Milyon ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, tahvil, bono ve benzeri borçlanma araçlarının ihracına yönelik BDDK ve SPK Başvuruları yapılmıştır.

MERKO, Şirket merkezinde yapılan toplantıda, Şirketin mevcut faaliyetlerinin yanı sıra, yeni ekonomik modelin getirdiği fırsatlardan da yararlanmak amacıyla, tamamen ihracata yönelik yeni bir yatırım kararı alınmıştır. Dünya çapında yaklaşık 60 milyar USD pazar büyüklüğüne kadar ulaştığı öngörülen “Freeze Dry” teknolojisi ile yaş sebze ve meyvelerin dondurulup kurutularak tamamen ihracat odaklı iş modelinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir. Söz konusu yatırımın büyüklüğü 13.5 milyon Euro olup 2022 ve 2023 yıllarında 2 faz halinde yapılması hedeflenmektedir.İlk faz için planlanan yatırım tutarı 7.5 milyon Euro’dur.İkinci faz için planlanan yatırım tutarı 6 milyon Euro’dur.Buna göre; Söz konusu yatırım için çalışmaların başlatılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

SKBNK, Banka ile Hollanda Kalkınma Bankası (FMO – Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V.) arasında 3 yıl vadeli, anaparası vade sonunda defaten ödemeli, iki dilimde edinilmek üzere toplam 30 milyon Euro tutarında kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu kredi sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı amacıyla Şekerbank’ın Türkiye genelindeki KOBİ, küçük işletme ve çiftçi müşterilerinin desteklenmesine yönelik kullanılacaktır.

TMPOL, Şirket Yönetim Kurulu 13.12.2021 tarihinde toplanmış olup, Firmanın, Kayseri’de kurulu 52939 ticaret sicil numaralı ve ticaret siciline Tekno İnovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ünvanlı firmaya ortak olmaya karar vermiştir. Bu kapsamda , her biri 500,00 Türk Lirası değerinde 100 adet hisseli, toplam 50.000,00-TL sermayeli Tekno İnovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait 50 adet hissesini nominal bedel üzerinden olmak üzere, toplam 25.000,00-TL (Yirmibeşbin TürkLirası) bedelle devralmasına ve devir neticesinde Temapol Polimer Plastik ve Inşaat Sanayi Ticaret A.Ş.’yi söz konusu şirkette ve projenin yürütülmesinde Tevfik Gemici’nin temsil etmesine karar verilmiştir. Tekno İnovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi halihazırda Yüklenici olarak, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi ile Teknoloji Geliştirme Bölgesine (Teknopark İzmir) yapılacak olan Ar-Ge Binası projesi kapsamında, “Gelir Paylaşımına Dayalı Yap-KiralatDevret Modeli ile Ar-Ge Binası Yapımı Sözleşmesi”‘ne sahiptir. Bu sözleşme kapsamında projenin tamamlanmasından sonra Ar-Ge binasında yapılacak kira sözleşmelerinden elde edilecek net kira gelirinin %70’i 22 yıl boyunca yükleniciye ödenecektir. Söz konusu devir ile Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Tekno inovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nde payı % 50 olacaktır.Devir işlemi tamamlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacağı Şirket tarafından belirtilmiştir.

TUCLK, Şirketin yönetim kurulunda almış olduğu sermaye arttırım kararına istinaden 62.500.000 TL şirket ortakları tarafından nakit olarak sermaye avansı hesabına yatırılmıştır.SPK’nın onayına istinaden sermayeye nakit olarak eklenecektir.

TGSAS, Şirketin, uygulamakta olduğu ISO/ICE 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygunluğu konusunda Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan DSR Uluslararası Gözetim ve Belgelendirme Hizm. Ltd. Şti.’ nin yapmış olduğu gözetim denetimlerini başarılı olarak tamamlamış ve belge geçerlilik süresini 19.12.2024 tarihine kadar uzatmıştır.

ULUUN, Şirketin ortaklarından Onur Erhan ULUSOY’a ait B grubu 1.000.000 adet pay 8,7625 TL/adet fiyat üzerinden ve C Grubu 10.454.667 adet pay 7,0100 TL/adet fiyat üzerinden Şirketin ortaklarından Eren Günhan ULUSOY tarafından 13.12.2021 tarihinde devralınmıştır. Söz konusu devir Yönetim Kurulunca da uygun görülmüştür. Söz konusu işlem ile yönetim hakimiyetinde herhangi bir değişiklik oluşmadığından Sermaye Piyasası Kurulunun (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca herhangi bir pay alım zorunluluğu doğmamaktadır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu